Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn
Giải pháp toàn diện nâng cao độ tin cậy.

Sứ mệnh
Kết nối đam mê. Chia sẻ kiến thức. Nâng cao năng lực. Giảm thiểu sự cố.

Giá trị cốt lõi
Để hoàn thành sứ mệnh trên, đội ngũ của chúng tôi luôn tuân theo những giá trị cốt lõi sau:


Nhân viên

Ở VPower, chúng tôi cung cấp nhân viên nhiều hơn cả công việc. Mỗi nhân viên và gia đình nhỏ của họ là thành phần cấu thành nên đại gia đình VPower. Ngoài ra, ở VPower, việc đào tạo và phát triển nhân viên được xem là công việc ưu tiên hàng đầu.