Phân tích đánh giá động cơ Online/ Offline

Chương trình đào tạo cung cấp những hướng dẫn cơ bản về 6 vùng lỗi trong một động cơ điện bao gồm: các công nghệ kiểm tra được sử dụng để xác định tình trạng của các thành phần, xác định các thông số an toàn của thiết bị; mô tả tất cả các kiểm tra, bao gồm: điều kiện ban đầu, hiệu quả của kiểm tra, diễn giải cơ bản về kết quả của kiểm tra, lý thuyết vận hành động cơ khi áp dụng cho kiểm tra.

Học viên sẽ vận hành thử nghiệm để thực hiện kiểm tra động cơ bằng công nghệ MCE và CSA: kiểm tra tiêu chuẩn, kiểm tra ảnh hưởng của rotor (RIC), kiểm tra độ phân cực của cách điện, phân tích tín hiệu dòng CSA (Curent Signal Analysis) và lấy mẫu chất lượng điện năng.

Ngày 01
Học và thảo luận về kiểm tra MCE-Offline (Motor Circuit Evaluation), sử dụng 6 vùng lỗi. Cuối buổi, học viên thực hành thử nghiệm: kiểm tra tiêu chuẩn, kiểm tra ảnh hưởng của rotor (RIC), kiểm tra độ phân cực, điện áp bước.

Ngày 02
Tiếp tục thực hành về kiểm tra MCE trên các thiết bị nếu cần. Sau khi thực hành, bắt đầu bải giảng trên và thảo luận về việc sử dụng EMAX để thực hiện phân tích tín hiệu dòng (CSA) và lấy mẫu chất lượng điện năng.

Ngày 03
Hướng dẫn và thực hiện kiểm tra offline MCE và kiểm tra online CSA cho động cơ. Sau đó, chuyên gia giải đáp các thắc mắc của học viên, học viên cùng thảo luận, hoàn thành bảng câu hỏi phản hồi.

Ngày 04, 05
Thực hành kiểm tra đánh giá động cơ bằng công nghệ MCE và CSA tại hiện trường.