Quản lý Độ tin cậy tài sản CAT A, E, L

Chương trình đào tạo Asset Reliability Practitioner [ARP] cấp độ I được xây dựng để dành cho quản lý cấp cao, quản lý bảo trì và sản xuất, kỹ sư, chuyên viên bảo trì theo độ tin cậy, chuyên gia bảo trì chẩn đoán, những người có cái nhìn “rộng” và hiểu rõ về chiến lược nâng cao độ tin cậy, hiệu quả của dây chuyền sản xuất. 

I. Chương trình đào tạo: Chuyên viên quản lý tài sản dựa theo độ tin cậy ARP-A (CAT I)

 • Tổng quan về nâng cao độ tin cậy và hiệu quả nhà máy
 • Lợi ích
 • Đánh giá lợi ích
 • Thay đổi văn hóa
 • Tương tác với nhà quản lý cấp cao
 • Chiến lược
 • Tìm hiểu về sự hư hỏng - sự cố
 • Cách loại trừ những sai hỏng
 • Chiến lược quản lý tài sản
 • Quản lý công việc
 • Quản lý dự phòng
 • Bảo trì chính xác và chủ động
 • Giám sát tình trạng thiết bị (CM)
 • Bảo trì thị động
 • Liên tục cải tiến và phát triển

II. Chương trình đào tạo: Chuyên viên quản lý tài sản dựa theo độ tin cậy ARP-E (CAT II)

III. Chương trình đào tạo: Chuyên viên quản lý tài sản đựa theo độ tin cậy ARP-L (CAT III)