Lập kế hoạch bảo trì

Một quy trình hay hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì hiệu quả (WPC) có chức năng xác định và xác nhận tất cả các công việc bảo trì cần thực hiện, phù hợp với yêu cầu nguồn lực sẵn có thông qua công tác quản lý, lập kế hoạch thực hiện với thời gian cụ thể. Cuối cùng, chi tiết công việc và chi phí phải được ghi lại và phân tích.

Chương trình đào tạo "Lập kế hoạch và kiểm soát công tác bảo trì (WPC)" sẽ tập trung vào 6 quy trình của công tác quản lý bảo trì, bao gồm: xác định công việc, hoạch định, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch, thực thi và lưu trữ lịch sử dữ liệu để phân tích. Những kỹ năng cần thiết này là những yêu tố chính giúp cho việc sử dụng tài sản thiết bị hiệu quả, an toàn; làm tăng độ tin cậy của nhà máy. Sự tự đánh giá trước và sau được ghi nhận nhằm đo lường sự cải tiến của công tác bảo trì. Thông qua chương trình, mỗi học viện sẽ phát triển một kế hoạch hành động riêng giúp cho nhà máy/ tổ chức của mình trở nên hiệu quả và an toàn hơn trong dài hạn.


Đối tượng học viên
• Kỹ sư bảo trì chẩn đoán, ngăn ngừa, tin cậy;
• Kỹ sư bảo trì, kỹ sữ điện, cơ khí;
• Giám sát bảo trì, Trưởng phòng bảo trì, quản lý kỹ thuật.

Nội dung đào tạo
Ngày 1
1. Tối ưu hóa độ tin cậy nhà máy
2. Khái niệm về quản lý bảo trì
3. Kế hoạch phòng ngừa hư hỏng
4. Quản lý bảo trì dài hạn
5. Đánh giá rủi ro và xác định sự ưu tiên theo mức độ rủi ro (REaP)
Ngày 2
6. Nguyên tắc lên kế hoạch bảo trì
7. Chu kỳ quản lý bảo trì A
8. Nguyên tắc lên kế hoạch
9. Thực hành lên kế hoạch
10. Chu kỳ quản lý bảo trì B
Ngày 3
11. Chu kỳ quản lý bảo trì C
12. Quy trình
13. Báo cáo và KPI
14. Lên kế hoạch cải tiến
15. Đánh giá và phản hồi