Kiểm tra phóng điện cục bộ

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tham dự chương trình này sẽ giúp học viên:
• Hiểu và củng cố lý thuyết về phóng điện cục bộ;
• Có kiến thức về kiểm tra và phát hiện phóng điện cục bộ;
• Hiểu về nguyên nhân gây nên phóng điện cục bộ và ảnh hưởng của nó trong các thiết bị điện;
• Nâng cao hiểu biết về vai trò của kiểm tra phóng điện cục bộ và cách diễn giải kết quả;
• Phát triển các kỹ thuật đánh giá tình trạng phóng điện một cách hiệu quả;
• Nâng cao kỹ năng kiểm tra, phát hiện phóng điện cục bộ, có kiến thức sử dụng các thiết bị trong kiểm tra PD;
• Góp phần tạo nên môi trường làm việc an toàn từ việc xác định các nguy cơ từ thiết bị;
• Nâng cao tuổi thọ thiết bị thông qua việc kiểm tra phóng điện cục bộ không xâm nhập;
• Tiết kiệm chi phí từ việc xác định những nguy cơ tiềm ấn trước khi chúng xảy ra;
• Được chứng nhận về năng lực sử dụng thiết bị kiểm tra, phát hiện phóng điện cục bộ.