Chiến lược nguồn nhân lực

Trên nền tảng coi trọng phát triển con người để tạo ra lợi ích phát triển bền vững tại Vpower Reliability, “Tâm - Tầm - Tài” là các giá trị cốt lõi của chính sách tuyển dụng...
Chiến lược nguồn nhân lực
Chính sách tuyển dụng Chính sách đào tạo Chính sách đãi ngộ

Thông tin tuyển dụng

Các vị trí tuyển dụng, hồ sơ yêu cầu, miêu tả công việc...
Thông tin tuyển dụng
Các vị trí tuyển dụng chung Vị trí kỹ sư điện